• Współczesne formy organizacji społeczeństw

  Społeczeństwo postindustrialne

  W 1974 r. amerykański socjolog, Daniel Bell, przedstawił koncepcję nowego typu współczesnego społeczeństwa, nazwanego społeczeństwem postindustrialnym. W społeczeństwie postindustrialnym spada znaczenie sektora przemysłowego oraz rolnego, większość ludzi zatrudniona jest w sektorze usług (bankowość, handel, oświata), spada zaś znaczenie sektorów, które odgrywały szczególną rolę w społeczeństwie industrialnym. Powstanie społeczeństwa postindustrialnego związane jest z zastosowaniem nowych technik produkcji, tj. robotyzacji i komputeryzacji. Innowacje te wpłynęły na zmiany w strukturze społecznej. Miejsce burżuazji zajęła nowa klasa dominująca, składająca się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

  Powstanie społeczeństwa postindustrialnego związane jest z zastosowaniem nowych technik produkcji.

  Społeczeństwo globalne

  Nowym typem społeczeństwa jest to, które obejmuje tworzących wspólnotę wszystkich mieszkańców Ziemi czyli społeczeństwo globalne. Powstanie tego typu społeczeństwa było możliwe dzięki rozwojowi środków masowego przekazu oraz telekomunikacji, które zbliżyły do siebie społeczeństwa wszystkich kontynentów. Proces tworzenia się społeczeństwa globalnego nazywa się globalizacją.

  Cechą charakterystyczną społeczeństwa globalnego jest m.in. tworzenie ponadpaństwowych organizacji i przedsiębiorstw oraz korporacji międzynarodowych luźno związanych z konkretnym państwem.

  Społeczeństwo informacyjne

  Współczesną formą społeczeństwa jest społeczeństwo informacyjne, w którym podstawowym towarem jest informacja. W społeczeństwie informacyjnym najszybciej rozwija się sektor związany z przepływem informacji, czyli telekomunikacja.

  Społeczeństwo masowe

  Jedną z form współczesnego społeczeństwa jest społeczeństwo masowe, którego cechą charakterystyczną jest postawa polegająca na nieusprawiedliwionym, rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi, wykorzystaniu dóbr materialnych i usług.

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Jedną z form współczesnego społeczeństwa jest społeczeństwo, którego cechą charakterystyczną jest konsumpcjonizm, czyli postawa polegająca na nieusprawiedliwionym wykorzystaniu dóbr materialnych i usług. W społeczeństwie konsumpcyjnym najważniejszym elementem stratyfikacji społecznej jest poziom konsumpcji, polegający w znacznym stopniu na konsumpcji nie tylko dóbr, ale znaków, symboli, idei, itp. W takim społeczeństwie ogromną rolę odgrywają media i reklama, które tworzą nowe mody i trendy oraz kreują sztuczne potrzeby.

  Społeczeństwo otwarte

  Jedną ze współczesnych form organizacji społeczeństwa jest społeczeństwo otwarte. Autorem koncepcji tej współczesnej formy organizacji społeczeństwa był Henri Bergson, a popularyzatorem tej koncepcji Karl Popper.

  Makdonaldyzacja

  Makdonaldyzacja to proces zachodzący we współczesnych społeczeństwach, którego istotą jest przeniesienie zasad funkcjonowania restauracji McDonald’s na wszystkie dziedziny życia.

  Istotą jednego z procesów, jaki zachodzi we współczesnych społeczeństwach, jest życie zgodnie z czterema podstawowymi zasadami: przewidywalność, kalkulacyjność, efektywność i manipulacja.