• Naród

  DEFINICJA NARODU

  Naród to duża grupa społeczna powstała w wyniku procesu dziejowego jako wspólnota terytorialna o podłożu politycznym, gospodarczy, społecznym i kulturowym.

   

  GENEZA NARODU

  Proces powstawania narodów, jako nowego rodzaju grup społecznych zapoczątkowała Wielka Rewolucja Francuska, Poprzez proklamowanie zasady równości wszystkich ludzi.

  W nauce wyróżnia się dwa typy narodów: pierwszy – etniczny, w którym naród powstał jako wspólnota kulturowa kształtowana oddolnie i drugi typ – polityczny, w którym istniejące od stuleci państwo odgórnie, przy pomocy środków administracyjnych, integrowało różnoraką etnicznie ludność i drugi typ – etniczny.

   

  ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA

  Poczucie odrębności wobec innych narodów to tożsamość narodowa. Warunkiem niezbędnym dla istnienia poczucia odrębności wobec innych narodów jest świadomość narodowa.

   

  CZYNNIKI NARODOWOTWÓRCZE

  Jednym z czynników narodowotwórczych jest wspólne pochodzenie etniczne. Wspólne pochodzenie etniczne decyduje o takich cechach narodu jak język i obyczaje. Do pozostałych czynników narodowotwórczych należą: wspólne terytorium, wspólne pochodzenie etniczne, wspólna organizacja polityczna, integracja gospodarcza, integracja społeczna, wspólna kultura.

   

  POSTAWY WOBEC NARODU

  Patriotyzm to postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny.

  Nacjonalizm to ideologia, która uznaje własny naród i jego interes za dobro najwyższe.

  Skrajną formą nacjonalizmu jest szowinizm. W odróżnieniu od nacjonalizmu, oprócz przekonania o wyższości i idealizacji własnego narodu szowinizm głosi jeszcze wrogość wobec innych narodów.

  Rasizm to teoria głosząca, że rasy ludzkie nie są sobie równe, a wartość człowieka zależy od przynależności do konkretnej rasy. Jedną z najbardziej znanych organizacji, w których występuje walka ras jest Ku-Klux-Klan.

  Jedną z postaw wobec narodu jest ksenofobia. Charakteryzuje się ona wrogością wobec przedstawicieli innych ras (narodów), religii i kultur. Antysemityzm jest jedną z form ksenofobii i oznacza uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację wobec Żydów. Postawa będąca odwrotnością ksenofobii i oznaczająca umiłowanie odmienności, inności to ksenofilia.

  Jedną z postaw wobec narodu opiera się na założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat, a nie konkretne państwo, czy jakiś obszar. Postawę taką nazywamy kosmopolityzmem.